Munkaerő-kölcsönzés munkaerő-közvetítés átmunkálás fejvadászat diákmunka gyakornoki program outsourcing

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési Tájékoztató- Opus Cégcsoport

 

 

Tartalom

Preambulum

Értelmező rendelkezések

Az adatkezelők adatkezelési alapelvei, az adatkezelés jogalapjai

Az érintettek és a kezelt adatok köre

Adatfeldolgozó

A személyes adatok kezelésének célja és időtartama

Munkaerő-kölcsönzés és- közvetítés

Az adatkezelés időtartama

Tesztek, alkalmassági feladatok tárolása

Munkaviszony létesítés, adatkezelés a munkaviszony fennállása alatt

Az érintettek jogai

Záró, értelmező  rendelkezések

 

 

 

Preambulum

Jelen közös és egységes adatvédelmi tájékoztatóban megjelölt adatkezelő alatt az „Opus Cégcsoport” tagjait értjük, melyek a következő cégekből állnak:

Adatkezelők adatai:

Opus LKG Iskolaszövetkezet

székhely:          1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10

Adószám:         12509269-2-42

képviseli:          Merkel Dávid igazgatósági tag

 

HSC Munkahelyteremtő Szociális Szövetkezet

székhely:          1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10

Adószám:         24732064-2-42

képviseli:          Merkel Dávid igazgatósági tag

 

Opus Európa Kft.

székhely:          8000 Székesfehérvár, Bátky Zsigmond u. 3.

Adószám:         25550021-2-07

képviseli:          Gurisatti Gábor, ügyvezető

továbbiakban adatkezelők.

 

Az adatkezelők jelen adatvédelmi tájékoztató tartalmát , magukra nézve kötelező erejűnek ismerik el, valamint kötelezettséget vállalnak arra, hogy tevékenységével összefüggésben minden adatvédelemre vonatkozó jogszabálynak, valamint jelen  adatvédelmi tájékoztatónak megfelelnek, a személyes adatokat bizalmasan kezelik, és minden olyan intézkedést megtesznek, ami az adatok biztonságát megóvja.

 

Értelmező rendelkezések

„érintett”: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy azonosítható személy.

„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

„adattovábbítás”: az adatok meghatározott harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele.

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel; „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, kompetenciákhoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. 

„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy 2016.5.4. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 119/33 egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról; 

„képviselő”: az a személy, aki az adatkezelőt vagy adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra az Európai Parlament 2016/679 rendelete értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is;

„tiltakozás joga”: Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

„a hozzáférés joga”: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

„a helyesbítéshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

„a törléshez való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

„Az elfeledtetéshez való jog”: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

„Az adatkezelés korlátozásához való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

„Az adathordozhatósághoz való jog”: Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

„Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén”: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintetteknek jogában áll jogaik érvényesítése érdekében bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

 

Az adatkezelők adatkezelési alapelvei, az adatkezelés jogalapjai

Az adatkezelők a személyes adatokat kizárólag azokban az esetekben kezelik, melyekben:

 • a személyes adattok kezeléséhez az érintett határozott és egyértelmű hozzájárulását adja
 • azt a törvény, vagy egyéb jogszabály rendeli el
 • az érintettek jogos érdekén alapul.

Személyes adatok kezelése csak meghatározott célból történhet. A kezelt személyes adatok köre csak olyan személyes adatokra terjed ki, melyek az adatkezelés céljának megfelelnek, a cél megvalósítása érdekében elengedhetetlenek. 

A személyes adatok kezelése abban az esetben kezdődhet meg, ha az érintett ahhoz egyértelmű hozzájárulását adta, valamint ezen hozzájárulást megfelelő tájékoztatás mellett tette.

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve azokat a szolgáltatási részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

Az érintetteket társaságaink tájékoztatják minden olyan tényről, különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról.

Az érintettet – egyértelműen és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

 • felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
 • pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;
 • tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Korlátozás nélkül használható, általános és egységes személyazonosító jel alkalmazása tilos.

Különleges személyes adatot is jogosult az adatkezelő kezelni, mind jogszabály, mind az érintett jogszerű hozzájárulása alapján. A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek. Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az EGT-államokba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor. A bíróság, az ügyész és a nyomozó hatóság, illetőleg jogszabályi felhatalmazás alapján más szervek megkereshetik az adatkezelők tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása céljából. A megkeresésben az adatkezelés pontos célját és a kért adatok körét meg kell jelölni. A megkeresés csak annyi és olyan személyes adatra vonatkozhat, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az érintettek és a kezelt adatok köre

Az érintettek köre: a Munkáltatóval munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló Munkavállalók, valamint a Munkáltatóhoz munkavégzés céljából jelentkezők.

 

A kezelt adatok köre:

 • név (vezetéknév, keresztnév, születési név, titulus),
 • születési hely, születési idő,
 • anyja neve,
 • állampolgárság,
 • nem,
 • családi állapot,
 • adóazonosító jel,
 • TAJ szám,
 • személyigazolvány száma, érvényessége,
 • elérhetőségek (telefonszám, állandó lakhely, tartózkodási hely, e-mail cím, fax),
 • nemzetiség,
 • gyermekek adatai,
 • iskolai végzettség, oktatási intézmény neve, bizonyítvány száma,
 • képesítésre és tapasztalatra vonatkozó információk, eddigi és utolsó munkahelyek,
 • munkaviszonnyal kapcsolatos adatok (kezdete, típusa, lejárta, státusz, pozíció, FEOR szám, szervezeti egység, heti munkaidő),
 • orvosi alkalmassági vizsgálat eredménye, érvényessége,
 • egészségi állapot, megváltozott munkaképesség esetén a rehabilitációs kártya száma, munkaképesség csökkenés mértéke,
 • esetleges egészségkárosodással összefüggő ellátások,
 • nyugdíj esetén annak kezdete, típusa, nyugdíj igazolvány száma,
 • házastárs, élettárs GYÁP igényléshez szükséges adatai,
 • egyéb, a munkavállaló által a munkaviszonnyal összefüggésben megadott adatok,
 • szervezeti egység,
 • kompetenciák,
 • bónusz célok és eredmények,
 • tanulmányok elvégzése és eredménye.

 

Adatfeldolgozó

Az adatok feldolgozását az adatkezelők megbízásából az alábbi adatfeldolgozó végzi:

Hireify Kft.  

adószáma: 14433070-2-13

 2045 Törökbálint, Kossuth Lajos u. 40. 

hireify.com

Az adatkezelők fenntartják a jogot további adatfeldolgozók bevonására, melyről jelen adatvédelmi tájékoztató módosításával értesíti az érintetteket. 

Az adatkezelők az érintettek adatait hozzájárulásuk által vagy jogszabályi rendelkezéseknek eleget téve adják át adatfeldolgozók részére. 

 

A személyes adatok kezelésének célja és időtartama

Munkaerő-kölcsönzés és- közvetítés

Az adatkezelés célja: Munkaerő-kölcsönzési, - közvetítési tevékenység során az érintettek részére foglalkoztatási lehetőségek keresése és ajánlása, hírlevél kiküldése.

Az adatkezelés jogalapja: érintettek hozzájárulása, az érintettek jogos érdeke, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv., a munkaerő-kölcsönzési és a magánmunkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. Rendelet, a 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

Adattovábbítás: az érintett az adatbázisba való regisztráláskor (on-line és papír alapú regisztráció) elfogadja, hogy személyes adatait az adatkezelők továbbíthatják a szolgáltatást igénybe vevő partnereknek munkaerő toborzás céljából.

Adatbiztonság: A személyes adatok tárolása és feldolgozása az adatkezelők telephelyein (8000 Székesfehérvár, Bátky Zsigmond u. 3., 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.), továbbá 24 órás őrzéssel védett web-szerveren történik. Társaságaink megtesznek minden adminisztratív, számítástechnikai és fizikai biztonsági intézkedést annak érdekében, hogy a személyes adatokat megóvják a jogosulatlan hozzáféréstől, illetve az elveszéstől.

 

Az adatkezelés időtartama

„A személyes adatoknak a kezelésük céljára alkalmasaknak és relevánsaknak kell lenniük, az adatok körét pedig a célhoz szükséges minimumra kell korlátozni. Ehhez pedig biztosítani kell különösen azt, hogy a személyes adatok tárolása a lehető legrövidebb időtartamra korlátozódjon. Személyes adatok csak abban az esetben kezelhetők, ha az adatkezelés célját egyéb eszközzel észszerű módon nem lehetséges elérni. Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg. A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden észszerű lépést meg kell tenni. A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.” (AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (39))

A fentiekre tekintettel az adatkezelés időtartamát 4 év 12 hónapban határozzuk meg, illetve nagy figyelmet fordítunk azok frissítésére, a személyes célok megvalósítása érdekében.

 

Tesztek, alkalmassági feladatok tárolása

Az adatkezelés célja: Munkaerő-kölcsönzési, - közvetítési tevékenység során az érintettek részére foglalkoztatási lehetőségek keresése és ajánlása részeként a kiválasztási folyamat során tesztek alkalmazása.

Az adatkezelés jogalapja: érintettek hozzájárulása, továbbá jogos érdeke, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.

A kezelt adatok köre: személyes azonosító adatok (vezetéknév, keresztnév, születési idő, lakcím), továbbá egyéb, a munkaerő közvetítő tevékenység elvégzéséhez szükséges adatok: lakcím, iskolai végzettség, jelenlegi tanulmányok, hallgatói státust, kompetenciák, készségek, idegen nyelv  ismeret, utazási/költözés hajlandóság, bérigény, preferált munkakör, korábbi munkahelyek). A tesztek - munkaalkalmassági teszt, személyiségteszt, logikai teszt, készség és képesség mérő tesztek, tudásszint felmérő tesztek - és a hozzájáruló nyilatkozat kitöltését követően a tesztek eredményei.

Adattovábbítás: az érintett a tesztek kitöltésekor nyilatkozatban elfogadja, hogy személyes adatait és a tesztek eredményeit az adatkezelők továbbíthatják a szolgáltatást igénybe vevő partnereknek munkaerő toborzás céljából.

 

Munkaviszony létesítés, adatkezelés a munkaviszony fennállása alatt

Az adatkezelők az általuk kezelt személyes adatokat a munkaviszony fennállása alatt, a jelen tájékoztatóban megjelölt célok megvalósulásához elengedhetetlen ideig, valamint kötelező adatkezelés esetén a munkaviszony megszűnése után, a törvény által előírt kötelező határidőig kezeli.

Az adatkezelő nem kezel olyan adatot, amely kezelése a célok eléréséhez nem szükséges.

Az adatkezelés célja a munkaviszonnyal összefüggésben keletkező információk és adatok nyilvántartása, kezelése, elsődlegesen, de nem kizárólagosan:

 • munkaviszony létesítése, módosítása, megszűntetése
 • munkaviszony tartamának nyilvántartása, bejelentése az illetékes hatóságok felé
 • munkabér megállapítása, kifizetés
 • partnerektől kapott visszajelzések alapján a havi bónusz és a béren kívüli juttatás jogosultságának, összegének megállapítása
 • pótlékok megállapítása, kifizetése
 • bérszámfejtés és kapcsolódó tevékenységek ellátása
 • pihenőidő, szabadság és pótszabadság megállapítása
 • adókedvezményekkel kapcsolatos jogosultságok meghatározása

 

Az érintettek jogai

Minden érintett kérheti saját személyes adatainak pontosítását, frissítését és törlését. A személyes adatok módosítását, frissítését vagy törlését postai úton az adatkezelők valamelyikének székhelyére (8000 Székesfehérvár, Bátky Zsigmond u. 3., 1,63 Budapest, Szinyei Merse u. 10.)címzett levélben, elektronikus úton az info@opuswork.eu e-mail címre küldött levélben, valamint személyesen az adatkezelők székhelyén, telephelyén kérhetik az érintettek. 

A hozzáférés joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…).

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke, vagy a közhatalmi jellege miatt kerül sor.

Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Az érintetteknek jogában áll jogaik érvényesítése érdekében bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni.

Opus Európa Kft.

Cégjegyzékszám:                                        07-09-027709

Céget nyilvántartó bíróság:                        Székesfehérvári Törvényszék Cégbírósága

Magán-munkaközvetítői engedély száma:   FE/12/2033-2/2017

Munkaerő-kölcsönzési engedély száma:      FE/12/587-2/2017

 

Opus LKG Iskolaszövetkezet

Cégjegyzékszám:                                        01-02-054288

Céget nyilvántartó bíróság:                        Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

HSC Munkahelyteremtő Szociális Szövetkezet

Cégjegyzékszám:                                        01-02-054287

Céget nyilvántartó bírósága:                       Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

 

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés megkezdésétől számított 4 év, 12 hónap.

 

Záró, értelmező  rendelkezések

Személyes adataival való vélt jogsérelem esetén az Infotv. valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bírósághoz fordulhat, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu,+36-1-3911400, www.naih.hu) kezdeményezhet vizsgálatot.

 

Az adatkezelés jogszabályi háttere:

A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (itt olvasható: Nemzeti Jogszabálytár (http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139257.381624)

 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg) 
Itt olvasható: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679

Opus cégcsoport

LÉPÉSELŐNYBEN!

© 2015 opuswork.eu

All Rights Reserved.Minden Jog Fenntartva

Képviseleteink

Opus Székesfehérvár

8000 Székesfehérvár, Bátky Zs. u. 3.

Mobil: +36 - 70 / 631 - 9440

Tel.: +36 - 22 / 500 - 600  

OPUS Veszprém

8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Mobil: +36- 30 / 582 - 0866

OPUS Debrecen

4024 Debrecen, Blaháné u. 2.

Mobil: +36 - 70 / 883 - 7339